استانداردهای حسابرسی
    مستندات حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)
    سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده
    مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
    کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط
    ۲۰۰اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده ۱۳۹۱)
    قـرارداد حسابرسـی‌
    کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی-تجدید نظر شده ۱۳۸۶
    مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۴)
    ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده ۱۳۹۴)
    اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری
    اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی
    استاندارد حسابرسی ۳۰۰ برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲ )
    تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده ۱۳۹۳)
    استاندارد حسابرسی ۳۲۰ اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۲ )
    برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده ۱۳۹۳)
    ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی
    شواهد حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)
    شواهد حسابرسی ـ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)
    تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
    حسابرسی نخستین ـ مانده‌های اول دوره (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵)
    شواهد حسابرسی ـ روشهای تحلیلی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵)
    نمونه‌گیری در حسابرسی (تجدیدنظر شده ۱۳۹۵)
    حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده ۱۳۹۲
    اشخاص وابسته - تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
    رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی(تجدید نظر شده۱۳۹۶)
    تداوم‌ فعالیت - تجدیدنظر شده ۱۳۸۳ ‌
    تأییدیه کتبی مدیران(تجدید نظر شده ۱۳۹۶)
    ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه - شامل کار حسابرسان بخش - تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
    ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی
    استفاده‌ از نتایج‌ کار کارشناس‌
    گزارشگری نسبت به صورتهای مالی - تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
    اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل - ۱۳۸۹
    بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل- ۱۳۸۹
    اطلاعات مقایسه‌ای
    استاندارد حسابرسی ۸۰۰ ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصدخاص (تجدید نظر شده ۱۳۹۰ )
    استاندارد حسابرسی ۸۰۵ ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی (۱۳۹۰)
    بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌
    بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ۱۳۸۸
    رسیدگی به اطلاعات مالی آتی- ۱۳۸۴
    اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌
    تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌
اداره کل حسابرسی شهرداری شیراز