کتابخانه مجازی
    نظام جامع مالی شهرداریهای کشور
    شیوه نامه های امور مالی و معاملات شهرداری ها
    اصول حسابداری و حسابرسی شهرداری و کاربرد حسا بهای مستقل در شهردار یهای ایران
    دستورالعمل نظام نظارت مالی و حسابرسی شهرداری‌ها
    نکات برجسته ی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
    مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها
    اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها- بیانیه شماره یک
    اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها- بیانیه شماره دو
    اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها- بیانیه شماره سه
    اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها- بیانیه شماره چهار
    اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها- بیانیه شماره پنج
    اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها- بیانیه شماره شش
    اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها- بیانیه شماره هفت
    مجموعه کامل قوانین ومقررات تامین اجتماعی
    استانداردهای بین الملل اجرای حرفه ای حسابرسی داخلی
اداره کل حسابرسی شهرداری شیراز